Reklamace

reklamační řád ve znění platném od 1. 3. 2017

Reklamační řád se vztahuje pouze na vady zakoupeného zboží. Pokud si přejete zboží vrátit ve čtrnáctidenní lhůtě od převzetí zboží (nemá žádnou vadu), pak potřebujete formulář pro vrácení, který naleznete společně s podmínkami v sekci vrácení zboží.

Základní ustanovení

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady. Tento reklamační řád se vztahuje pouze na případy, kdy je kupující spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího – společnosti Veronika Holubová - VHImport, se sídlem Psohlavců 1501/51, 147 00 Praha 4, IČO 60483466, zapsané (dále jen „prodávající“). Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Podmínky reklamace a jejího uplatnění

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží.

Záruka se vztahuje pouze na vady, které jsou způsobeny vadou materiálu nebo vadou výrobní. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.

Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží, případně zcela znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem pro zamítnutí reklamace. Zboží pečlivě zabalte a zašlete na adresu prodávajícího:

VH Import
Bečovská 656
104 00 Praha 10 - Uhříněves
Česká republika

Zásilka musí obsahovat řádně vyplněný reklamační protokol, kopii dokladu o koupi a zboží (případně záruční list, pokud byl součástí).

Zboží posílejte doporučeně (nikoliv na dobírku) a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zboží k reklamaci je nutno předložit kompletní a čisté. Prodávající je oprávněn znečištěné nebo nekompletní zboží odmítnout.

Vyřízení reklamace

Po kontrole reklamovaného zboží Vám bude odesláno potvrzení o přijetí do reklamačního procesu. Reklamace bude následně vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Informace o vyřízení reklamace bude zaslána na e-mail uvedený v reklamačním protokolu.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo požadovat odstranění vady, doplnění toho, co chybí, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci, jako by byla bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, odstoupení od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží. V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve lhůtě, má kupující nárok na nový výrobek nebo vrácení celé kupní ceny.

Každá řádně podaná reklamace bude předložena výrobci (nebo jeho zodpovědnému zástupci) k posouzení a v případě oprávněné reklamace vyřízena opravou či výměnou zboží. V případě neoprávněné reklamace může být zboží posláno zpět na náklady kupujícího.

Závěrečná ustanovení

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 57/15, 120 00, Praha 2, IČO 000 20 869. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí.

Pro usnadnění jsme pro vás připravili vpisovatelný formulář ve formátu PDF. Po vyplnění jej vytiskněte a společně s kopií pořizovacího dokladu přiložte ke zboží.